عایق کاری صوتی چیست؟

به منظور جلوگیری از مزاحمت توسط صداهای ایجاد شده در اتاق های کناری یا فوقانی ، ساختمان ها باید طوری ساخته شوند که از انتقال صدا ممانعت کنند . اینکار لزوماً به معنی استفاده از سقف یا دیوار بتنی با ضخامت زیاد نیست . عایق کاری صوتی به قابلیت کلی یک المان یا سازه ساختمان در کاهش انتقال صدا مربوط می شود


بطور کلی دو نوع عایق کاری برای جلوگیری از انتقال ناخواسته اصوات باید صورت گیرد :

  1. عایق کاری صوت هوایی  
  2. عایق کاری صوت ضربه ای

عایق کاری صوتی چیست؟

انتقال صدای ایجاد شده در هوا

عایق کاری صوتی چیست؟

انتقال صدای ایجاد شده توسط ضربه

عایق کاری صوتی چیست؟

راههای مختلف انتقال صدا بین اتاقهای مجاور

عایق کاری صوتی اتاقهای مجاور هم
علاوه بر دیوارها و سقفهای کاذب ، پنجره ها ، رادیاتورها ، کانالها و سوراخهای ایجاد شده جهت نصب لوازم نیز عوامل مناسبی جهت انتقال صوت هستند ، که باید عایق کاری صوتی در مورد آنها صورت گیرد .

اگر پارتیشن ها به سقف اصلی متصل نشوند ، یک مسیر افقی برای انتقال صدا از طریق فضای خالی بالای سقف کاذب ایجاد می گردد .

عایق کاری صوتی چیست؟
در بسیاری از ساختمانها از سقف های کاذب ممتد استفاده می شود
این نوع اجرای سقف در مقایسه با مواردی که دیوارهای جداکننده از
سقف کاذب رد شده یا تا زیر سقف اصلی امتداد می یابند ،
صدای بیشتری را به اتاق مجاور انتقال می دهد .

به منظور برقراری سکوت قابل قبول ، ما پیشنهاد می کنیم که در دفاتر کاری عادی ، عایق صوتی بین اتاق های مجاور دارای قدرت کاهش صوت حداقل برابر با ۳۵ دسیبل باشند .

عایق کاری صوتی یک طرفه
تاسیسات بکار رفته بین فضای خالی مابین سقف اصلی و سقف کاذب ، همانند لوله گذاری و داکت بندی ها ، می تواند باعث افزایش سر و صدا شود . در چنین حالاتی ، برای کاهش مزاحمت صوتی در اتاق پایینی ، یک سیستم عایق صوتی سقف کاذب مورد استفاده قرار می گیرد .

عایق کاری عمودی صوت هوایی
عایق کاری صوت هوایی مربوط به صداهای تولید شده در اتاق زیرین یا فوقانی می باشد .

عایق کاری صوتی چیست؟
انتقال صدا از یک جهت

عایق کاری صوت هوایی یک فضای پایینی می تواند بوسیله یک سیستم سقف کاذب ، بهبود یابد . این نوع عایق کاری مربوط به صداهای تولید شده از اتاق زیرین و فوقانی می باشد . بهبود حاصله همیشه به نوع خاص ساختار کف مرتبط می باشد .

عایق کاری صوت ضربه ای
بحث عایق کاری صوت ضربه ای مربوط به کاهش صدای قدم زدن افرادی می باشد که روی یک سطح راه می روند . میزان بهبود  توسط عایق کاری با اندازه گیری شدت صوت ضربه ای در اتاق زیرین تعیین می شود . یک سیستم سقف کاذب می تواند برای بهبود عایق کاری صوت ضربه ای استفاده شود تا باعث کاهش میزان صوت ضربه ای شود .

قالب وردپرس